6. Ols i łęg

dokarczmiska6

Znajdują się tu dwa współbytujące i nawzajem przenikające się zbiorowiska leśne: ols bagienny i przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy. Ols (inna nazwa to oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający bagienne siedliska, o okresowo wysokim poziomie wody stojącej i różnej żyzności, ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa: na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, a w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą – rośliny bagienne. Olsy są zazwyczaj trudno dostępne, głównie ze względu na podmokły grunt. Poziom wody sięga od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Są to najczęściej wody stojące, rzadziej wolno płynące. Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) to zespół leśny należący do lasów wilgotnych, kształtujący się w lekko zabagnionych dolinach cieków. Wyróżnia się współwystępowaniem gatunków charakterystycznych dla żyznych lasów liściastych z klasy Querco-Fagetea oraz lasów bagiennych z klasy Alnetea glutinosae, szuwarowych i łąkowych. Warstwę drzew tworzą olsza czarna (zwykle dominująca) oraz jesion wyniosły.